Algemene voorwaarden The Athlete’s Foot.be  

1.            ALGEMEEN

1.1.        Onverminderd de toepassing van eventuele andersluidende voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, bestelling en iedere overeenkomst met Euretco B.V., statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende te 3871 JZ Hoevelaken aan de Koninginneweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20074112 (“Verkoper”). 

1.2.        De medecontractant (hierna de “Koper”) verklaart deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het aanvinken “ik verklaar kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en aanvaard deze” bij de door hem geplaatste Bestelling. Hierbij zal aan de Koper de mogelijkheid worden geboden om deze voorwaarden bij de Bestelling op te slaan en weer te geven. 

1.3.        Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. De onafdwingbare of strijdige bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Euretco en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht moet worden genomen. 

1.4.        De Website The Athlete’s Foot.be richt zich uitsluitend op de Belgische markt. 

1.5.        Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van de Verkoper, gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2.            BEGRIPPEN

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site The Athlete’s Foot wordt verstaan onder: 

2.1.        “Verkoper”: Euretco heeft een licentie om The Athlete’s Foot te commercialiseren en treedt hierbij op als verkoper.  The Athlete’s Foot is een divisie van Euretco B.V. gevestigd te (3871 JZ) Hoevelaken, Nederland Koninginneweg 1 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 20074112. The Athlete’s Foot is bereikbaar via het e-mailadres klantenservice@theathletesfoot.be. Het BTW-identificatienummer is NL800656337B01 

2.2.        “Koper”: elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een Bestelling doorgeeft via de Website; 

2.3.        “Bestelling”: de aanvraag door de Koper tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Euretco en de Koper met betrekking tot enig Product; 

2.4.        “Producten”: Alle goederen te koop aangeboden door de Verkoper op de Website; 

2.5.        “Transactie”: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van Producten die besteld worden via credit card of ieder ander middel van virtuele transactie via de Website; 

2.6.        “Website”: The Athletes Foot.be – de website van Euretco waar de Producten worden aangeboden en verkocht aan de Koper. 

2.7.        “Servicepunt”: ondernemer die als partner samenwerkt met de Verkoper en die ondersteunende diensten en service verleent aan consumenten voor producten aangekocht via de Website.

 

3.            VOORWERP

De Koper maakt verbinding met de Website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de Bestelling van de Producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de Website. De aangekochte Producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de Website. De Verkoper bevestigt de aanvaarding van de Bestelling via e-mail en de Producten worden aan de Koper geleverd binnen de gespecificeerde termijn.

 

4.            MONSTERS EN MODELLEN 

4.1.        Indien aan de Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren Producten daarmee zullen overeenstemmen. 

4.2.        Afgebeelde kleuren op de Website van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de Producten op de Website zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de Website. 

 

5.            BESTELLING 

5.1.        Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

5.2.        Al de informatie bezorgd door de Koper, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn Bestelling, verbindt hem. De Verkoper kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de Koper zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief), mogelijkse vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde Producten te leveren. 

5.3.        De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de Bestelling. 

5.4.        Na ontvangst van de aanvraag tot Bestelling, bevestigt de Verkoper aan de Koper de aanvaarding van de Bestelling via de Website door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de Koper heeft medegedeeld bij het registreren van zijn Bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de Bestelling. 

In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om elke Bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief, zonder beperking, in het geval van betalingsproblemen bij de betrokken Bestelling of een geschil betreffende de betaling van eerdere Bestelling. Als de Bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht van. 

5.5.        Indien het bestelde Product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal de Verkoper via e-mail de Koper over de vertraging van de levering inlichten. Indien de Koper niet akkoord is met deze vertraging, kan hij zijn Bestelling wijzigen of annuleren binnen een termijn van twee (2) dagen na de kennisgeving van de vertraging, zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht van de Koper zoals voorzien in artikel 9. 

5.6.        Enkel handelingsbekwame personen naar Belgisch recht kunnen een Bestelling plaatsen.

 

6.            LEVERING 

6.1.        Na bevestiging van de Bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de Transactie, verbindt de Verkoper zich ertoe om de bestelde Producten naar de Kopers te sturen per post/koerier, tenzij anders is aangegeven en de levering zal plaatsvinden op het door Koper opgegeven adres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming. Bezorging is niet mogelijk op postbusadressen. Bezorgingen per post/koerier is uitsluitend mogelijk binnen België. 

6.2.        Door het plaatsen van een Bestelling, engageert de Koper zich voor de regeling van ontvangst van de Producten, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde Producten. De solidaire aansprakelijkheid van Verkoper kan in dat opzicht niet spelen. 

6.3.        De levering gebeurt door erkende transportfirma’s. De tarieven van levering en de leveringstijd zijn beschikbaar op de Website. 

6.4.        Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde Producten over op de Koper. 

6.5.        Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages) wordt het teruggezonden aan Verkoper en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de Koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd). 

6.6.        Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert de Verkoper de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na sluiting van de overeenkomst. 

6.7.        Indien de Verkoper niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de Producten op het met de Koper overeengekomen tijdstip of binnen de in artikel 6.6. bedoelde termijnen te leveren, verzoekt de Koper de Verkoper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. De Verkoper zal de kosten van deze levering dragen. Indien de Verkoper de Producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. 

6.8.        Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt de Verkoper onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen. In voorkomend geval, kan door de Koper geen enkele andere compensatie van de Verkoper geclaimd worden. 

6.9.        Indien Koper de door hem bestelde Producten niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij in verzuim; in dat geval worden de Producten door de vervoerder retour gezonden naar het adres van de Verkoper. Verkoper is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met Koper te ontbinden en behoudt zich het recht voor om de directe transportkosten terug te vorderen van de Koper.

 

7.            BEZORGKOSTEN 

7.1.        Indien Koper de door hem bestelde Producten ophaalt bij een Servicepunt, is Koper geen bezorgkosten verschuldigd. 

7.2.        Indien Verkoper de door Koper bestelde Producten bij het door hem opgegeven bezorgadres dient af te leveren, is Koper gehouden om de bezorgkosten te voldoen. Deze bedragen € 4,95 per zending bij bestellingen tot € 50,-. Bestellingen boven € 50,- worden gratis toegestuurd. 

 

8.            TRANSPORT EN TRANSPORTSCHADE 

8.1.        Verkoper regelt deugdelijk vervoer en draagt de verantwoordelijkheid voor het risico van beschadiging of verlies. Verkoper sluit hiervoor een transportverzekering af.  

8.2.        Bij ontvangst van de bestelde Producten, moet de Koper of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Indien Koper bij ontvangst van de producten gebreken constateert, dient Koper dit op het ontvangstbewijs te melden en op te tekenen. Daarnaast dient Koper dit binnen twee (2) werkdagen te melden bij Verkoper. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van geleverde Producten, dient dit door Koper op het ontvangstbewijs te worden gemeld. 

 

9.            HERROEPINGSRECHT 

9.1.        De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

9.2.        De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, indien de Koper in dezelfde Bestelling meerdere Producten heeft besteld indien het goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen die afzonderlijk worden geleverd, 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. 

9.3.        Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

9.4.        De Koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

9.5.        De Koper kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via de Website. Indien de Koper van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de Verkoper hem onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. 

9.6.        Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

9.7.        Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij van de Verkoper alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering) en dit onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Verkoper betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke Transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen hem voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Verkoper mag echter wachten met terugbetaling tot zij de Producten heeft teruggekregen, of tot de Koper heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

9.8.        De Koper dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, aan de Verkoper ongeopend terug te zenden of te overhandigen, bij voorkeur in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van de factuur en de leveringsbon. De Koper is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor zijn rekening. De Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de Producten vast te stellen.

 

10.         PRIJS 

10.1.      De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  

10.2.      De prijs vermeld op de productpagina stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport. 

10.3.      De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs met alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de Producten en de transportkosten. 

10.4.      De Verkoper behoudt zich het recht om de prijzen zoals aangegeven op de Website te wijzigen op elk moment, met dien verstande dat de Producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de Bestellingen. 

10.5.      Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van Producten en of diensten op haar Website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. De Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar Website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen terzake te weigeren en/of terzake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden. 

10.6.      Ruilen van afgeprijsde artikelen en artikelen die onderdeel uitmaakten van een actieset is mogelijk indien de voorraad toereikend is. Retourneren van artikelen die onderdeel uitmaakten van een actieset is mogelijk, waarbij creditering geschiedt naar rato (in procenten van de gehele actieset).

 

11.         BETALING 

11.1.      De Koper is bij het plaatsen van zijn bestelling gehouden om het door hem verschuldigde bedrag via de betaalwijze als vermeld op de website aan de Verkoper te voldoen. De bevestiging van de bestelling door Verkoper dient tevens als factuur. Koper is derhalve gehouden om het daarin genoemde bedrag te voldoen. Indien de vermelde prijs zodanig laag is dat de Koper er in redelijkheid niet op mag vertrouwen dat deze juist is, heeft Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling en eerdere en/of er mee samenhangende bestellingen op te schorten totdat de Koper en de Verkoper overeenstemming bereiken over het juiste te betalen bedrag. 

11.2.      De Koper dient zijn betaling te verrichten door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van de Koper kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. 

11.3.      Indien de Koper niet binnen de hiervoor genoemde betalingstermijn voor betaling van het volledige door hem verschuldigde bedrag heeft zorg gedragen, is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is de Koper vanaf het moment van intreden van verzuim vertragingsrente ad 1% per maand, of gedeelte van een maand, over het onbetaald gebleven door de Koper verschuldigde bedrag verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening. 

11.4.      Alle incassokosten, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de Koper. 

11.5.      Als de Koper niet tijdig, volledig betaalt, heeft de Verkoper bovendien het recht om de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden, zulks onverminderd het recht van de Verkoper om aanspraak te maken op vergoeding van de door haar geleden schade. 

                   

12.         AANSPRAKELIJKHEID 

12.1.      Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid voor overlijden en lichamelijk letsel, is de Verkoper (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar opzettelijke fout, zware fout of bedrog evenals voor, behoudens in geval van overmacht overeenkomstig artikel 19, het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Voor overige fouten is de Verkoper niet aansprakelijk. 

12.2.      Indien de Verkoper aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de Koper, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het Product waardoor de schade is veroorzaakt. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade en winst- of omzetderving. 

12.3.      Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt de Verkoper niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de ongebruikelijke specifieke toepassing die de Koper van de gekochte Producten zal maken en kan de Verkoper hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. De Koper is exclusief aansprakelijk voor het niet-normale gebruik dat hij van de gekochte Producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze Producten aanwendt. De Verkoper is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de gekochte Producten in combinatie met andere producten of stoffen. 

12.4.      De Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de Website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de Website van de Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. De Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en de Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. De Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Verkoper. 

 

13.         VRIJWARING EN TERUGROEPING 

13.1.      De Koper vrijwaart de Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak overeenkomstig artikel 11 van deze algemene voorwaarden niet aan de Verkoper toerekenbaar is. 

13.2.      De Verkoper kan de Koper verplichten om Producten die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door de Verkoper te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (terugroeping). De Verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade als gevolg van de terugname van de Producten van de Koper. De terugname vindt in zulks geval plaats op kosten van de Verkoper, die tevens gehouden is alle betalingen die hij voor het Product in kwestie heeft ontvangen onmiddellijk terug te betalen aan de Koper. 

 

14.         GARANTIE 

14.1.      De Verkoper is jegens de Koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Om evidente redenen zal slijtage door gewoon of abnormaal gebruik van het Product niet als een verborgen gebrek kunnen worden gekwalificeerd en zal de Verkoper nooit aansprakelijk worden gesteld jegens de Koper. 

14.2.      In geen enkel geval kan de Verkoper verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van de Verkoper is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het Product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop. 

 

15.         PERSOONSGEGEVENS 

15.1.      Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van Bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de Bestelling. 

15.2.      De Verkoper is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens. 

Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen hiervoor een wettelijke grondslag dienen te hebben (zoals het uitvoeren van een overeenkomst of mits toestemming van de betrokken persoon). De persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel (zoals het uitvoeren van een overeenkomst). Elke natuurlijk persoon van wie persoonsgegevens verwerkt worden moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen wordt de verwerking van persoonsgegevens van Kopers geregistreerd bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Koper beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van verwijdering van de betreffende persoonsgegevens dat hij kan uitoefenen bij de Verkoper. 

De Verkoper verbindt zich er toe om de persoonsgegevens van haar Kopers nooit aan derden door te geven tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht zou worden. 

 

16.         EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Zolang Koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven Producten eigendom van Verkoper. Koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en het is de Koper niet toegelaten om deze Producten aan derden af te staan of in onderpand, dan wel bruikleen te geven of te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventuele bijkomende kosten volledig zijn voldaan. 

 

17.         INTELLECTUELE EIGENDOM 

17.1.      De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij de Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

17.2.      Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

17.3.      Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

17.4.      Deze Website kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. De Verkoper geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken. 

 

18.         OVERMACHT 

18.1.      Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 

18.2.      Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Verkoper feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. Tot die situaties behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.

 

19.         TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN 

19.1.      Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. 

19.2.      De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

19.3.      Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren tot bevoegdheid van de Rechtbanken van Breda, onverminderd het recht van de Koper om de zaak bij andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde aanhangig te maken. 

 

20.         KLACHTEN 

20.1.      Eventuele klachten omtrent gebreken betreffende de geleverde Producten dienen steeds uiterlijk binnen de acht (8) dagen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel aan de Verkoper toegestuurd te worden. De gebreken dienen door de Koper duidelijk omschreven te worden en de gegevens van de Verkoper moeten uitdrukkelijk vermeld worden. Zonder duidelijke omschrijving worden de klachten niet door de Verkoper aanvaard. 

20.2.      Producten die door de Koper werden beschadigd, onvolledig gemaakt, geopend of gebruikt, kunnen niet worden teruggenomen door de Verkoper, dan door betaling door de Koper van het bedrag van de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de Producten vast te stellen.